การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับ ต้น) จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับ ปฏิบัติการ / ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา . เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา นายช่างโยธา (ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ โครงการปรับปรุงกระบว …

กิจกรรมอบต.

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ ลบ.ถ.114-010 บ้านเนินยาว-คลองลำโพนอง หมู่ที่ 6 ต.หนองทรายขาว กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ ลบ.ถ.114-010 บ้านเนินยาว-คลองลำโพนอง หมู่ที่ 6 ต.หนองทรายขาว กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย