โครงการ  1  อปท.  1  สวนสมุนไพร  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรบา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ส่งเสริมให้ อปท. มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเที่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร รู้จักการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน