โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภค และผู้ประกอบการมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร มีการควบคุมดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสถานประกอบกิจการให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติแห่งกฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาด ปลอดภัย จากสถานประกอบกิจการที่ได้มาตรฐาน