โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และส่งเสริมการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่โดยมีการสีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน  2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท