โครงการ  Big  Cleaning  Day  ประจำปี  พ.ศ. 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Big  Cleaning  Day  ประจำปี พ.ศ. 2567 (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว โรงเรียนบ้านสระเตย  วัดในตำบลหนองทรายขาว และ ประชาชน) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะและการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณในหมู่บ้าน และสถานที่ราชการ มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสังคมและหน่วยงานราชการ  และเกิดการสร้างแกนนำชุมชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ อีกทั้ง เพื่อให้ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน เส้นทางสัญจร ในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน  เส้นทางสัญจร ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม