การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเข้าถึงการรับบริการภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขึ้น ณ ที่ทำการฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ