ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านเกษตรกรรม

ด้านหัตกรรม

ด้านการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปกรรม

ด้านอื่น ๆ (ศาสนาและประเพณี)