ติดต่ออบต.

ช่องทางการติดต่อ อบต.หนองทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
เลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพุบรี 15110

โทรศัพท์ 036-701644  และ 036-771423

  •  สำนักปลัด  กด  11
  • กองคลัง    กด  12
  • กองช่าง    กด  13
  • กองการศึกษา  กด  14
  • ห้องปลัด   กด    15
  • ห้องนายก  กด   16
  • โทรสาร กด   17

อีเมล sarabannongsaikaow@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว