วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงมุ่งสู่เมืองน่าอยู่

พันธกิจ

  1. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการจัดจำหน่ายอาหารปลอดภัย
  2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน
  3. พัฒนาด้านการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ
  4. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในตำบลหนองทรายขาว
  5. ส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ส่งอบรม เพิ่มศักยภาพการทำงาน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยตามภารกิจหน้าที่ของอค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์

  1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายอาหารปลอดภัย
  2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมวัฒนธรรมศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ