สถิติการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.

จำนวนเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการเสร็จ

คงเหลือ

ยอดคงค้างยกมา

รับใหม่

รวม

ไม่รับ/

ไม่ยกขึ้นพิจารณา

ให้ข้อกล่าวหาตกไป

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ส่ง หน่วยงานอื่น

รวม

 
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง

2561

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2562

0

0 0 0 0 0 0 0

0

2563

ณ ครึ่งปีงบประมาณ 31 มีนาคม 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต