สถิติการให้บริการ

สถิติการเข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ

จำนวน

ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

12

63.16

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

4

21.05

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

1

5.26

5

ด้านกองช่าง

2

10.53

 

รวม

19