สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

รอการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น