สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

คณผู้บริหารส่วนสภา

นายสายัน  เพ็ชรแสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
086 – 7628362

นางสำเนียง  มดแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
089 – 0855709

-ว่าง-
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
084 – 4656567

สมาชิกสภา

นายสุริยะ ประกอบทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 1
087 – 5885144

นายสกล โสนางาม
ส.อบต. หมู่ที่ 2
092 – 3522821

ร้อยตรีชัยณรงค์  ขันสาคร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
087 – 7841237

เรืออากาศโทศักดิ์ชัย สมัครการ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
081 – 9943426

นายวันชัย  จันทะแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 7
086 – 1244734