หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนผังบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
นางสาวพิมพร  คุชิตา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ