เกี่ยวกับอบต.

ประวัติตำบลหนองทรายขาว

ประวัติความเป็นมา

บรรพบุรุษของบ้านหนองทรายขาวได้อพยพมาจากหัวพันทั้งห้า หัวพันทั้งหก เวียงจันทน์ ประเทศลาว เดิมนั้นอพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านถนนใหญ่ และหมู่บ้านโคกกระเทียม อยู่มาได้ระยะหนึ่งที่ทำมาหากินคับแคบลง จึงอพยพเดินทางเรื่อยมาจนพบพื้นที่ราบลุ่มและบริเวณนั้นได้เห็น      สระหนองน้ำ มีต้นเตยขนาดใหญ่อยู่ริมหนองน้ำ และได้ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านสระเตย ต่อมาผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านหนองทรายขาวได้ขอแยกการปกครองทั้ง 7 หมู่ ออกจากตำบลโพนทอง มาตั้งชื่อใหม่โดยใช้ชื่อว่า ตำบลหนองทรายขาว เพราะอยู่ใกล้บริเวณหนองน้ำขนาดใหญ่ และมีทรายเป็นลักษณะสีขาวสะอาด ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  1    บ้านมะขามเฒ่า

หมู่ที่  2    บ้านมะขามเฒ่า

หมู่ที่  3    บ้านสระเตยน้อย

หมู่ที่  4    บ้านสระเตยใหญ่

หมู่ที่  5    บ้านหนองทรายขาว

หมู่ที่  6    บ้านเนินยาว

หมู่ที่  7    บ้านคลอง

พื้นที่และเขตพื้นที่

พื้นที่

ตำบลหนองทรายขาว ตั้งอยู่ทางใต้ของอำเภอบ้านหมี่ มีทางหลวงหมายเลข 3196 ตัดผ่านระหว่างตำบลเป็นระยะ 8 กิโลเมตรโดยประมาณ และสายทางหลวงหมายเลข 3024 ตัดผ่านระหว่างตำบลระยะทาง 8 กิโลเมตรโดยประมาณ แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่รวม 13,020 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ        ติดกับ         ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้            ติดกับ         ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ          ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก   ติดกับ          ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

อาชีพ

 • อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา
 • อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างและค้าขาย

การเดินทาง

ตำบลหนองทรายขาวมีเส้นทางการเดินทางเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 3196 จากที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ ถึง อบต. ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 2 คือ ทางหลวงหมายเลข 3024 จากที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ถึง อบต. ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

การศึกษา

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว จำนวน  1  ศูนย์
 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระเตย หมู่ที่ 4

วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีอยู่ด้วยกัน ๖ วัด คือ

 1. วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่  1
 2. วัดสระเตยน้อย หมู่ที่  3
 3. วัดสระเตยใหญ่ หมู่ที่ 4
 4. วัดหนองทรายขาว หมู่ที่ 5
 5. วัดเนินยาว หมู่ที่  6
 6. วัดบ้านคลอง หมู่ที่ 7

สถานที่ราชการตำบลหนองทรายขาว

 1. โรงเรียนประจำตำบล โรงเรียนบ้านสระเตย
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว

แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองทรายขาว

 1. วัดหนองทรายขาว หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม ของชาวตำบลหนองทรายขาว มีรูปปั้นประวัติของพระพุทธเจ้า และสิ่งต่าง ๆ
 2. วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 1 มีต้นมะขามเฒ่ายักษ์ อายุ 100 กว่าปี

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  2,887  คน  แยกเป็น ชาย  1,371  คน  หญิง  1,516  คน

และมีจำนวนครัวเรือน 1,076 ครัวเรือน  โดยมีรายละเอียดจำนวนประชากร ดังนี้

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำนวนหลังคาเรือน
1 124 140 264 107
2 96 119 215 98
3 205 231 436 156
4 350 343 693 258
5 159 198 357 130
6 234 273 507 198
7 203 212 415 129
รวม 1,371 1,516 2,887 1,076

*หมายเหตุ* ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอบ้านหมี่ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 1. สภาพทางศรษฐกิจ
  • อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คือ การทำนา  และบางส่วนทอผ้า  ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์  เป็นอาชีพรอง

2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

– โรงสี                             จำนวน         4      แห่ง

 1. สภาพทางสังคม
 • การศึกษา

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองทรายขาว  จำนวน  1  ศูนย์

– โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน  1 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านสระเตย  หมู่ที่ 4

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา                                                                              

– วัด     จำนวน       6    แห่ง    ได้แก่

 1. วัดมะขามเฒ่า หมู่ 1
 2. วัดสระเตยน้อย หมู่ 3
 3. วัดสระเตยใหญ่ หมู่ 4
 4. วัดหนองทรายขาว หมู่ 5
 5. วัดเนินยาว หมู่ 6
 6. วัดบ้านคลอง หมู่ 7

3.3  การสาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว    จำนวน        1    แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        จำนวน      ๓๖    สาย

– ถนนลาดยาง                            จำนวน        5     สาย

– ถนนดินลูกรัง                        จำนวน        ๘     สาย

 • การไฟฟ้า ตำบลหนองทรายขาว  มีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกหลังคาเรือน  และยังมีความต้องการไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มทุกหมู่บ้าน

4.3  แหล่งน้ำ

–  ลำคลอง                       จำนวน        ๑๙     สาย

–  ฝาย                            จำนวน          2     แห่ง

–  ระบบประปาตำบล           จำนวน          ๑     แห่ง

 –   ระบบประปาบาดาล         จำนวน         ๓    จุด

4.4 โทรศัพท์สาธารณะ 11 ตู้   และมีเครื่องสาธารณะ  7  เครื่อง

 1. ข้อมูลอื่น ๆ
 • แหล่งท่องเที่ยว

-วัดหนองทรายขาว หมู่ที่ 5 (สวนสมุนไพร ต้นไม้หายาก รูปปั้นพระเกจิอาจารย์ สวนพุทธประวัติ)

วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 1 (ต้นมะขามอายุเก่าแก่)

 1. 6. การเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและได้กำหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  ดังนี้

 1. 7. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

(1)  พนักงานส่วนตำบล ประกอบไปด้วย

         ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    ๖       ตำแหน่ง

         ตำแหน่งในส่วนการคลัง                             ๔       ตำแหน่ง

         ตำแหน่งในส่วนโยธา                                2        ตำแหน่ง

         ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ                         ๒       ตำแหน่ง

                           รวมพนักงานส่วนตำบล                                               1๔       ตำแหน่ง

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา                            1        ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยจนท.การเงินและบัญชี              1        ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                       1        ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา             ๑         ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา                     1         ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                     ๒       ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล              1        ตำแหน่ง

ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย           1        ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยบุคลากร                             ๑       ตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานขับรถ                             1        ตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป                         ว่าง

                           รวมพนักงานจ้างตามภารภิจและพนักงานจ้างทั่วไป 1๑          ตำแหน่ง

 • อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  255๙)
 • พนักงานส่วนตำบล                   จำนวน  1๔   อัตรา
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ             จำนวน  ๑๐   อัตรา
 • พนักงานจ้างทั่วไป                    จำนวน  1     อัตรา

ข.  ระดับการศึกษา

–  ประถมศึกษา                                            –    คน

–  มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)                      –    คน

–  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)                    1    คน

–  ปวช.                                              –     คน

–  อนุปริญญา หรือ ปวส.                            1    คน

–  ปริญญาตรี                                           1๒   คน

–  สูงกว่าปริญญาตรี                                 ๘   คน

 

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       ๑๑    คน

–  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                   1     คน

–  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          1     คน

–  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                      1     คน

–  นักพัฒนาชุมชน                                  1     คน

–  ผู้ช่วยบุคลากร                                            ๑     คน

–  เจ้าพนักงานธุรการ                               1     คน

–  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   ว่าง

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                           1     คน

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                     1     คน

–  พนักงานขับรถ                                            1     คน

–  คนงานทั่วไป                                     1     คน

 

ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                                          ๔     คน

–  ผู้อำนวยการกองคลัง                             1      คน

–  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                    ว่าง

–  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                       1      คน

–  เจ้าพนักงานพัสดุ                                 ว่าง

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                         1      คน

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                             1      คน

 

ตำแหน่งในส่วนโยธา                                                   5     คน

–  หัวหน้าส่วนโยธา                                 1     คน

–  นายช่างโยธา                                     1     คน

–  ผู้ช่วยช่างโยธา                                            1     คน

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา                                    1     คน

–  ผช.พนักงานผลิตน้ำประปา                      ๑     คน

–  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                           ว่าง

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  3     คน

–  นักบริหารงานการศึกษา                         ๑      คน

–  นักวิชาการศึกษา                                1     คน

–  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย                  1     คน

3. สถิติรายรับ – รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว 5 ปีย้อนหลัง

                        ก.  รายรับจริง 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 255๔ – 255๘)

ปี

งบประมาณ

รายได้ไม่รวม

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินได้อื่นๆ

จ่ายขาดเงินสะสม/เงินกู้ รวมรายรับทั้งสิ้น
255๔ 9,172,915.17 3,506,411 12,679,326.17
255๕ 8,900,072.88 3,934,737 12,834,809.88
255๖ 9,429,073.95 3,760,835 13,189,908.95
255๗ 13,351.684.33 4,256,089 6,501,790 24,109,563.33
๒๕๕๘ ๑๗,๖๓๔,๑๘๓.๖๒ ๑๐,๕๔๙,๖๑๕ ๒๘,๑๘๓,๗๙๘.๖๒

 

                        ข.  รายจ่ายจริง 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 255๔ – 255๘)

ปี

งบประมาณ

จ่ายจากเงินรายได้และจ่ายจาก

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินได้อื่นๆ

จ่ายขาดเงินสะสม/เงินกู้ รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
255๔ 10,310,864.26 10,310,864.26
255๕ 11,227,889.49 11,227,889.49
255๖ 12,563,345.84 6,501,790 19,065,135.84
255๗ ๑๕,๒๙๑,๑๓๙.๕๕ ๗,๔๐๙,๖๖๗ ๒๖,๑๐๐,๕๔๒.๐๓
๒๕๕๘ ๑๕,๐๙๒,๒๔๕.๐๙ ๑๐,๓๙๕,๑๒๙  – ๒๕,๔๘๗,๓๗๔.๐๙

4. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 255๘

หมวดภาษีอากร                                    ๒๗๖,๒๔๘       บาท

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต                     ๑,๔๙๖,๒๐   บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                       ๙๐,๖๘๖.๑๖    บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค                    ๗๖๙,๓๓๗.๐๐            บาท

หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล                      ๔,๑๑๐,๖๐๑.๐๐    บาท

หมวดเงินภาษีจัดสรร                            ๑๒,๓๕๐,๑๐๖.๒๖    บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด                                      ๓๕,๗๐๙.๐๐    บาท

รวมทั้งสิ้น                                                  17,๖๓๔,๑๘๓.๖๒   บาท

 1. บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

ก.  ทางการเมือง

สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้ง เมื่อ จำนวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง

(คน)

จำนวนผู้ไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง

จำนวนผู้ไม่ไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บัตรดี บัตรเสีย ไม่ประสงค์

ลงคะแนน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ ใบ ร้อยละ ใบ ร้อยละ ใบ ร้อยละ
สมาชิกสภาฯ (ครบวาระ)

นายกฯ (ครบวาระ)

6 ก.ย. 2552 1,996 82.45 1,847 92.53 121 6.06 28 1.40
สมาชิกสภาฯ (ครบวาระ)

นายกฯ (ครบวาระ)

20 ต.ค. 2556 2,406 2,048 85.12 358 14.88 ๑,๙๕๒ ๙๕.๓๑ 81 3.96 15 0.73

ข.  ทางการบริหารที่สำคัญ

–  โครงการ อบต.สัญจร

–  โครงการจัดเวทีประชาคม (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)

–  หมู่บ้านร่วมกับ อบต.จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

–  หมู่บ้านร่วมกับ อบต.จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

– อบต.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1)     การรวมกลุ่มของประชาชน
                  จำนวนกลุ่มทุกประเภท  13 กลุ่มหลัก แยกเป็น
–       กลุ่มการเกษตรกรทำนา ม.1 บ้านมะขามเฒ่า
 • กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ม. 1 บ้านมะขามเฒ่า
 • กลุ่มเกษตรกรทำนาและเลี้ยงปลา หมู่ 2 บ้านมะขามเฒ่า
 • กลุ่มเลี้ยงสุกรพันธ์เนื้อ ม.3 บ้านสระเตยน้อย
 • กลุ่มซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร หมู่ 3
 • กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ 4
 • กลุ่มเกษตรกรหมู่ 4 บ้านสระเตยใหญ่
 • กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหนองทรายขาว ม.5
 • กลุ่มเลี้ยงกบในกระชัง หมู่ 5 บ้านหนองทรายขาว
 • กลุ่มเกษตรกรทำนา๑ หมู่ 6 บ้านเนินยาว
 • กลุ่มเพาะเห็ด ม.6 บ้านเนินยาว
 • กลุ่มเกษตรกรทำนา 1 หมู่ 7 บ้านคลอง
 • กลุ่มเกษตรทำนา 2 หมู่ 7 บ้านคลอง
 • จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

(1)  พื้นที่ตำบลใกล้คลองส่งน้ำชลประทาน (คลองชลประทานสายชัยนาท – ป่าสัก) ทำให้น้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์สำหรับทำการเกษตร แต่ต้องสูบน้ำเพราะส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน

 • ตำบลอยู่ใกล้ถนนใหญ่ ซึ่งเป็นทางผ่านระหว่างจังหวัดลพบุรีกับ  อำเภอบ้านหมี่ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3196  และ  3024
 • มีการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม ๆ เป็นที่ราบลุ่ม