แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีโครงการบางรายการต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน และโครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามแผนงาน จึงขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →