ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสามัญ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น จึงประกาศใช้แผนฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →