วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวคืออะไร

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเกษตรกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงมุ่งสู่เมืองน่าอยู่”

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →