รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 22 จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →