โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวร่วมกับโรงเรียนบ้านสระเตย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของ ตนเอง อีกทั้ง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน /สถานศึกษาในเขตตำบลหนองทรายขาว และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →