โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณตำบลหนองทรายขาว ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลหนองทรายขาว ได้คำนึงถึงภาระหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 67(4) ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →