โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มองค์กร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจัดโครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มองค์กร (กรณีศึกษา : “การขับเคลื่อนการดำเนินงาน อนุรักษ์พันธ์ไม้ เศรษฐกิจชุมชน และการบริหารจัดการขยะ”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มองค์กร (กรณีศึกษา : “การขับเคลื่อนการดำเนินงาน อนุรักษ์พันธ์ไม้ เศรษฐกิจชุมชน และการบริหารจัดการขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนาให้ความรู้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานกับท้องถิ่นอื่น นำปรับใช้ให้เกิดชุมชนที่มีความน่าอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร และการพัฒนาพื้นที่ จึงจัดให้มีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง พึ่งตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันจากผลการกระทำต่างๆ จาการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาแนวทาง ในการบริหารจัดการจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาศึกษาและประยุกต์ และปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดี มีความสุข

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →