รณรงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริโภค เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนร่วมปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว “Green Office” เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →