รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2562  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้น  จึงขออนุมัติประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →