สถิติการเข้ารับบริการ เดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ จำนวน

ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

12 63.16

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

4

21.05

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

1

5.26

5

ด้านกองช่าง

2

10.53

  รวม

19

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →