สถิติการเข้ารับบริการ เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ จำนวน ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

4

19.05

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

17

80.95

5

ด้านกองช่าง

 

รวม

21

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →