สถิติการเข้ารับบริการ เดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ จำนวน ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

4

30.77

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

8

61.54

5

ด้านกองช่าง

1

7.69

  รวม 13

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →