สถิติการเข้ารับบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ จำนวน ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

65

86.84

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

5

6.76

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

3

5.05

5

ด้านกองช่าง

1

1.35

  รวม

74

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →