สถิติการเข้ารับบริการ เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ จำนวน ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

2

13.34

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

4

26.66

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

3

20.00

5

ด้านกองช่าง

6

40.00

  รวม

15

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →