สถิติการเข้ารับบริการ เดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ จำนวน ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

2

7.14

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

18

64.29

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

4

14.29

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

2

7.14

5

ด้านกองช่าง

2

7.14

  รวม

28

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →