สถิติการเข้ารับบริการ เดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ จำนวน ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

3

9.68

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

15

48.39

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

4

12.90

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

9

29.03

5

ด้านกองช่าง

  รวม

31

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →