ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเจตนารมณ์ด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกาตรวจสอบและการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงมุ่งเน้นการดำเนินการดังเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →