กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหอนงทรายขาว มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →