นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563 กำหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน จ้างทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมและค่านิยมองค์กรสาหรับข้าราชการ พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →