ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวนั้น จึงขอประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →