แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

การจัดการแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายและ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตาแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนา ตนเองไปสู่ความสาเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับ องค์กรตลอดไป ซึ่งในการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้ เป็นการจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน การ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →