หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้อง กับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มี อำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตาแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →