หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 โดยเป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.อบต. กำหนด เพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบคุณธรรม ดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →