สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดใ้หมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →