กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอลของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →