กำหนดหลักเกณฑ์และออัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ตามที่พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทบบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเหมาะสมชัดเจนและให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุถคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามความจำเป็น ประหยัดแและเหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →