คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและผลักดัน ให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity& Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำ ข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยังกำหนดเป็นคำถามในแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่ นโยบายของรัฐบาลที่อาจทำให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นการจัดทำรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →