รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →