โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 1 – 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอาชีพทางเกษตรเฉพาะด้านและได้รับบริการทางเกษตรจากศูนย์ปฏิบัติการ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนากระบวนงานการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →