ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ด้วยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00. น. ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว สิ้นสุดสถานการณ์ เวลา 20.00 น. และวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว สิ้นสุดเหตุการณ์ เวลา 22.00 น. ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ยื่นลงทะเบียนของรับความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวนั้น เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจึงพิจารณาช่วยเหลือประชาชน จำนวน 15 ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →