มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาตและอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง  ตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต  และการอนุมัติ  รายละเอียดตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →