ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทรายขาว แทน เพื่อใช้เป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →