เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส มี คุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน ภายใต้องค์กรธรรมมาภิบาล เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศฯ แสดงเจตนารมณ์และความ มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มี นโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม ตามเจตนารมณ์/ นโยบาย ดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →