รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ในการดeเนินการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →