โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →