มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เพื่อเกิดผลที่ชัดเจนใน การดำเนินการตามกระบวนการของระเบียบ กฎหมายทั้งทางด้านการ ดำเนินการทางวินัยและการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้จัดให้มี มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือกรณีเกิด ความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ หรือได้ รับทราบ หรือรับแจ้งเหตุ ในกรณีดังกล่าว มีหน้าที่รายงานเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชา ตามสายงาน ทราบโดยด่วน พร้อมให้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ประกอบการรายงาน ในข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมาย ดังต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →